BlogBlog

DB Energy SA debiutuje na rynku NewConnect

Akcje DB Energy, lidera w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce, zadebiutowały dzisiaj na rynku NewConnect w Warszawie. Do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 1 807 460 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Autoryzowanym doradcą spółki była firma Prometeia Capital sp. z o.o. W marcu br. spółka DB Energy przeprowadziła ofertę prywatną akcji i pozyskała kwotę 3,26 mln zł. Środki z oferty zostały przeznaczone na rozwój usług w modelu ESCO, utworzenie i rozwój spółki w Niemczech oraz prace związane z komercjalizacją projektu DiagSys – systemu przeznaczonego do diagnostyki uszkodzeń i stanu pracy silników elektrycznych.

Debiut na rynku NewConnect to kolejny ważny etap w historii naszej spółki. Pozyskane w ofercie prywatnej środki finansowe pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój firmy w kraju i zagranicą. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał rynku efektywności energetycznej i w ten sposób zwiększać wartość dla akcjonariuszy – powiedział Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy.

DB Energy SA debiutuje na rynku NewConnect

9 lipca br. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 1807460 akcji
o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym 1 506 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 301 460 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Łączna wartość nominalna akcji wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wynosi 180 746 zł. Wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje stanowią 59,04% udziału w kapitale zakładowym i 41,88% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Oznaczenie serii Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Seria A 1 254 000 40,96% 2 508 000 58,12%
Seria B 1 506 000 49,19% 1 506 000 34,90%
Seria C 301 460 9,85% 301 460 6,99%
Suma 3 061 460 100,00% 4 315 460 100,00%
Dalszy rozwój DB Energy w kraju i zagranicą, oferta prywatna akcji zakończona sukcesem

W lutym-marcu br. DB Energy przeprowadziła ofertę prywatną akcji. W ramach nowej emisji wyemitowano 301 460 akcji po cenie emisyjnej 10,8 zł za sztukę. W wyniku oferty spółka pozyskała 3,26 mln zł, w tym akcje o wartości 2 955 744 zł zostały objęte za wkłady pieniężne w postaci gotówki. Pozostała część wkładu pieniężnego została wniesiona poprzez kompensatę rozliczeń z tytułu udzielonych spółce przez założycieli pożyczek pieniężnych o wartości 300 024 zł. Po zakończeniu oferty prywatnej nowi akcjonariusze posiadają pakiet akcji reprezentujący blisko 10% kapitału zakładowego. Większościowymi akcjonariuszami pozostają dotychczasowi akcjonariusze i jednocześnie założyciele spółki.

Cel emisji akcji serii C

Kapitał pozyskany w drodze emisji akcji serii C zostanie przeznaczony na realizację strategicznych celów operacyjnych:

  • Przeprowadzenie inwestycji w modelu ESCO – 2 mln zł.
  • Intensyfikacja sprzedaży usług świadczonych przez spółkę za granicą – 0,75 mln zł.
  • Finansowanie prac badawczo-rozwojowych związanych z innowacyjnym systemem DiagSys – 0,5 mln zł.

Na dzień debiutu spółka rozpoczęła realizację projektu w modelu ESCO o wartości 2 mln zł, a także utworzyła spółkę zależną działającą na rynku niemieckim – Willbee Energy GmbH.

Akcjonariusze – założyciele spółki zaangażowani w jej dalszy rozwój
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Krzysztof Piontek 798 205 26,07% 1 216 205 28,18%
Dominik Brach 795 890 26,00% 1 213 890 28,13%
Piotr Danielski 795 890 26,00% 1 213 890 28,13%
Pozostali 671 475 21,93% 671 475 15,56%
Suma 3 061 460 100,00% 4 315 460 100,00%

Głównymi akcjonariuszami spółki są jej założyciele – Pan Piotr Danielski i Dominik Brach, a także Krzysztof Piontek, który dołączył do zespołu w 2010 roku. W skład Zarządu obecnej kadencji spółki DB Energy wchodzą:

  • dr hab. Krzysztof Piontek / Prezes Zarządu
  • dr Dominik Brach / Wiceprezes Zarządu
  • dr inż. Piotr Danielski / Wiceprezes Zarządu

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 2,4 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 3,9 TWh i oszczędzać rocznie ponad 708 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje