Modernizacja wymienników parowych

U jednego z klientów DBE źródłem ciepła dostarczanego do procesu były wymienniki parowe, wpięte do systemu ciepłowniczego zakładu. Analizą objęte zostało 17 wymienników obsługujących poszczególne części procesu, o mocy znamionowej jednego wymiennika ok. 2 MWc.

W audytowanym zakładzie wymienniki pracowały przy bardzo wysokiej temperaturze powierzchni zewnętrznej, co świadczy o stratach energii cieplnej do otoczenia (zmierzono ok. 100kW/wymiennik).

Dodatkowo wymienniki były stare, a w trakcie ich pracy wewnętrzne orurowanie zalepiało się osadami podgrzewanego elektrolitu, co powodowało częste przecieki, a wymienniki wymagały regularnego serwisowania.

W trakcie badań wykonano bezpośrednie pomiary obiegu ogrzewanego - na rurach zasilających wymiennik      w elektrolit zimny zainstalowano pomiar przepływu oraz temperatury. Temperaturę za wymiennikiem odczytano z systemu sterowania procesu, następnie zmierzono pośrednio moc pary, poprzez pomiar przepływającego kondensatu i jego temperaturę na rurze spustowej wymiennika. Na podstawie tych pomiarów DBE opracowano bilans cieplny wymienników.

Audytor zaproponował wymianę wymienników na nowe jednostki o zdecydowanie wyższej sprawności (wg deklaracji producentów sprawności wymiany są na poziomie 82-90%). Dla analizy opłacalności modernizacji przyjęto sprawność wymiany na poziomie 65%, zakładając ewentualne straty układowe.

W efekcie oszacowano, że modernizacja wymienników parowych przyniesie średnioroczne zmniejszenie zużycia energii na poziomie 80 008,176 MWh i przełoży się na oszczędności na poziomie 10 124 230,00 zł, przy spodziewanych kosztach modernizacji niewiele przekraczających 5,3 mln zł. Prosty okres zwrotu tej modernizacji nie przekracza 2 lat.