Realizacje

7 do 60 1

Zeroemisyjność w praktyce – nasza droga od 7% do 60%

Zeroemisyjność i redukcję zużycia energii odmieniamy w naszej codziennej pracy przez wszystkie przypadki. Tym razem nie było inaczej. Nawiązaliśmy współpracę z klientem z branży chemii farmaceutycznej, który szukał możliwości ograniczenia energochłonności grupy swoich zakładów na terenie całej Europy. Na podstawie zidentyfikowanych możliwości ułożyliśmy mapę redukcji CO2, spełniającą założenia strategiczne korporacji. Efekt? Identyfikacja możliwości zmniejszenia energochłonności zakładu w Irlandii o około 60% w miejscu, gdzie zespół Klienta oszacował tę redukcję na 7%.

Więcej
slodownia

Od Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa do redukcji emisji o 40%

Połączenie kompetencji DB Energy związanych z efektywnością energetyczną – projektowaniem, finansowaniem i realizacją inwestycji energooszczędnych – z wiedzą klienta w zakresie technologii produkcji pozwala wdrażać inwestycje przynoszące największe oszczędności i realnie wpływać na obniżenie emisji CO₂. Po przeprowadzonym w zakładzie Słodowni Soufflet Polska obowiązkowym audycie energetycznym przedsiębiorstwa zidentyfikowaliśmy, a następnie wdrożyliśmy i sfinansowaliśmy inwestycję, która ograniczyła emisje o 9,5 tysiąca ton CO₂ rocznie.

Więcej

Odzysk ciepła z procesu produkcyjnego

W przedsiębiorstwie, które specjalizuje się w wyrobie materiałów drewnopodobnych, została przeprowadzona modernizacja linii do suszenia wiórów OSB. Zabudowano tam niskotemperaturową podsuszarnię. Do pokrycia potrzeb energetycznych nowego urządzenia zagospodarowano ciepło odpadowe z procesu produkcyjnego.

Więcej
Kocioł

Modernizacja elektrociepłowni

Schumacher Packaging to globalny producent różnego rodzaju opakowań papierowych. Posiadająca 29 oddziałów firma jest jednym z największych wytwórców produktów z tektury litej i falistej w Europie. DB Energy nawiązało współpracę w zakresie efektywności energetycznej z Schumacher Packaging w Myszkowie, gdzie został wykonany projekt, przeprowadzona modernizacja i oddanie do eksploatacji dwóch kotłów wraz z instalacjami towarzyszącymi.

Więcej

Kogeneracja

Po sporządzeniu bilansów zaopatrzenia w ciepło i energie elektryczną zaproponowaliśmy, u jednego z naszych klientów, zabudowę układu kogeneracyjnego. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w tym przypadku przyniosło wymierne korzyści.

Więcej

Zastosowanie turbiny gazowej do produkcji energii elektrycznej

W niektórych branżach, w tym w metalurgicznej, mamy do czynienia ze znaczącą energią gazów wielkopiecowych powstałych w procesie produkcyjnym. Aby ją wykorzystać, należy sprawdzić czy jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. DBE zajmuje się przygotowaniem takich koncepcji projektowych. Opracowanie przygotowane w tym przypadku wykazało opłacalność zastosowania turbin do produkcji energii elektrycznej.

Więcej

Wymiana sprężarek powietrza i zabudowa nadrzędnego systemu sterowania

Celem przeprowadzonych prac było określenie efektu energetycznego i ekologicznego jaki przyniosła inwestycja polegająca na wymianie sprężarek i zabudowie nadrzędnego układu sterowania, przeprowadzona w przedsiębiorstwie z branży metalurgicznej.

Więcej

Modernizacja instalacji oświetlenia w branży przetwórstwa drewna

U klienta działającego w branży przetwórstwa drewna zaproponowano inwestycję polegającą na modernizacji instalacji oświetlenia. Realizacja ta zmniejszyła zużycie energii elektrycznej i przyniosła oszczędności finansowe dla przedsiębiorstwa.

Więcej

Modernizacja zakładu Simoldes Plasticos

DB Energy zoptymalizował zużycie energii w zakładzie Simoldes Plasticos, jednego z głównych producentów wyrobów z tworzyw sztucznych w Europie! Planowane oszczędności zużycia energii o ponad 25%!

Więcej

Optymalizacja ciśnienia w układzie chłodzenia

Modernizacja układu chłodzenia pozwala osiągnąć ciekawe oszczędności w zakładach, których procesy produkcyjne wymagają chłodu - np. w branży spożywczej. Schładzanie produktów i komór składowych jest ciekawym obszarem analizy energochłonności dla naszych inżynierów.

Więcej

Freecooling

W audytowanych przedsiębiorstwach często spotykamy się z konkretnymi wymaganiami w zakresie dostarczenia chłodu do procesu technologicznego. Przykładem może być np. konieczność chłodzenia form wtryskowych, co wymaga dostarczenia chłodziwa o niskiej temperaturze. Warto rozważyć możliwość zastosowania freecoolingu w układzie agregatów wody lodowej.

Więcej

Podwyższenie temperatury chłodzenia form

Wszędzie tam, gdzie wykorzystywana jest woda lodowa, można przyjrzeć się jej parametrom i spróbować je zoptymalizować pod kontem prowadzonego w przedsiębiorstwie procesu produkcyjnego. Często przynosi to ciekawe efekty energetyczne.

Więcej

Instalacja turbiny parowej do produkcji energii elektrycznej

W wielu zakładach, w tym w branży chemicznej, ciepło procesowe wytwarzane jest przy użyciu kotłów parowych. Parametry pary procesowej po wyjściu z kotła, często dostosowywane są do wymagań procesu na stacji redukcyjno-schładzającej. Taka sytuacja stwarza okazję do oszacowania, czy zastąpienie stacji redukcyjno-schładzającej turbiną parową z generatorem pozwoli wyeliminować straty energii wynikające z redukcji parametrów pary przechodzącej przez stację redukcyjną.

Więcej

Zastosowanie bram szybkobieżnych

W wielu przedsiębiorstwach spotykamy się z tym, że proces produkcyjny prowadzony jest w wielu budynkach, które nie są ze sobą bezpośrednio połączone. W trakcie transportu wewnętrznego możemy mieć do czynienia ze znaczącymi stratami energii przez bramy i inne przejścia. Zastosowanie bram szybkobieżnych pozwala na uniknięcie tych strat i zaoszczędzenie znacznych ilości energii.

Więcej

Instalacja systemu sterowania wentylatorami

Przedmiotem przeprowadzonej inwestycji była instalacja nadrzędnego układu regulacji wydajności pracy wentylatorów. Przy tej modernizacji zastosowano falowniki sterowane temperaturą wylotową powietrza wywiewanego. Modernizowane obiekty to budynki handlowo-magazynowe.

Więcej

Modernizacja napędów wentylatorów

Modernizacja napędów procesowych wielokrotnie przynosi ciekawe efekty energetyczne. U jednego z naszych klientów optymalizacja sterowania napędami wentylatorów przyniosła oszczędności na poziomie 9 868,927 MWh! Tak wysokie oszczędności wynikały z potrzeb przedsiębiorstwa w obszarze wentylacji, co związane było z wysokim pyleniem procesów produkcyjnych.

Więcej

Modernizacja oświetlenia w obszarze procesu technologicznego

W wielu przedsiębiorstwach można ograniczyć zużycie energii elektrycznej w obszarze oświetlenia prostymi działaniami z szeroko rozumianego zakresu tzw. dobrych praktyk. W jednym z zakładów produkcyjnych udało się zredukować zużycie energii o 103,564 MWh, stosując przedstawione niżej rozwiązania.

Więcej

Zabudowa systemu odzysku sprężonego powietrza z maszyny procesowej

U jednego z naszych klientów zastosowaliśmy odzysk sprężonego powietrza. Jak można się było spodziewać, okazało się to rozwiązaniem nie tylko pożądanym z technicznego punktu widzenia, ale i efektywnym ekonomicznie.

Więcej

Optymalizacja sytemu odpylania

W zakładzie branży drzewnej, w miejscach gdzie występuje duże zapylenie, zainstalowano system odpylania, w celu zmniejszenia stężenia pyłu na stanowiskach roboczych. W trakcie prac audytowych stwierdzono, że system nie działa efektywnie.

Więcej

Podgrzanie wózków piecowych

U klienta z branży budowlanej wykorzystano ciepło odzyskane ze spalin pieca tunelowego do podgrzania wózków przed wejściem do pieca - co przyczyniło się do zmniejszenie zużycia gazu przez palniki zamontowane na piecu. Koncepcja projektowa zakładała zbudowanie zamkniętego kanału z dwoma śluzami mieszczącego kilkanaście wózków, pomiędzy wjazdem do pieca, a załadunkiem surowca.

Więcej

Izolacja maszyn barwiarskich

W ramach audytu DBE przeprowadzonego u klienta z branży tekstylnej, zaproponowano przeprowadzenie modernizacji polegającej na izolacji maszyn procesowych - barwiarek.

Więcej

Wymiana transformatorów

W audytowanym zakładzie zainstalowanych było 19 transformatorów o mocach od 800 kVA do 1 600 kVA. Większość wykorzystywanych jednostek wyprodukowana była w latach 70-tych. W sytuacji starych transformatorów zazwyczaj zasadna jest i opłacalna ich wymiana.

Więcej

Poprawa izolacji sieci ciepłowniczych

Audyt energetyczny sieci przesyłowych dotyczy przedsięwzięć polegających na optymalizacji strat ciepła w rurociągach przesyłowych i elementach armatury. W audytowanym zakładzie analizą objęto układ zasilania w parę technologiczną (rurociągi pary) oraz układ zasilania w wodę CO. W oparciu o przeprowadzone pomiary przedstawiono propozycje działań służących poprawie efektywności energetycznej.

Więcej

Wymiana central wentylacyjnych

W obiektach produkcyjnych jednego z naszych klientów zlokalizowanych było 7 nawiewnych central wentylacyjnych, służących do zapewnienia komfortu termicznego w pomieszczeniach i zapewnienia odpowiedniej ilości wymian powietrza w halach produkcyjnych. Każda z central wyposażona była w nagrzewnicę wodną o mocy ok. 150 kW. Centrale wentylacyjne były stosunkowo nowe, a każda miała zaizolowane kanały wentylacyjne. Pomimo tego obszar ten był ciekawy z punktu widzenia możliwości poprawy efektywności energetycznej.

Więcej

Modernizacja dmuchu na wyparkach

Instalacje procesowe klienta z branży hutniczej działały w oparciu o wyparki elektrolitu, zasilane gazem. Modernizacje w obszarze instalacji zasilających powietrzem palniki gazu przyniosły, bardzo korzystne dla zakładu, efekty.

Więcej

Automatyczna regulacja współczynnika nadmiaru powietrza

Po analizie pracy kotłów parowych w branży spożywczej okazało się, że największą stratą jaka występuje w kotłach jest strata kominowa. O jej wielkości decyduje współczynnik nadmiaru powietrza w spalinach za kotłem (λ) oraz temperatura spalin wylotowych.

Więcej

Dostarczenie gorącego powietrza do palników

Ciekawe oszczędności udało nam się realizować w zakładach przemysłowych produkujących cement. W zakładach tego typu pracują piece obrotowe, w których palniki to często centralna rura wprowadzona do komory paleniskowej pieca. Optymalizacja pracy takich palników może przynieść znaczące zmniejszenie zużycia energii.

Więcej

Modernizacja wymienników parowych

U jednego z klientów DBE źródłem ciepła dostarczanego do procesu były wymienniki parowe, wpięte do systemu ciepłowniczego zakładu. Analizą objęte zostało 17 wymienników obsługujących poszczególne części procesu, o mocy znamionowej jednego wymiennika ok. 2 MWc.

Więcej

Usunięcie nieszczelności powietrza

W ramach realizacji prac w zakresie programu poprawy efektywności energetycznej, udało się uzyskać wyjątkowo dobry efekt usunięcia nieszczelności u jednego z naszych klientów z branży budowlanej.

Więcej

Audyt instalacji oświetlenia w hucie

W ramach przygotowania dokumentacji do udziału w V przetargu na uzyskanie białych certyfikatów poddano analizie układ oświetlenia zewnętrznego huty oraz instalację oświetlenia wewnętrznego jednego z budynków.

Więcej