Umowa PPA i cPPA: klucz do efektywności energetycznej i redukcji emisji

W dzisiejszych czasach firmy na całym świecie stają w obliczu konsekwencji, które niosą za sobą wahania cen energii. Wpływają one na wyższe koszty operacyjne, utrudniają długoterminowe planowanie oraz obniżają konkurencyjność na rynku. Jednym z rozwiązań, które mogą pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom, są umowy na zakup energii elektrycznej, znane jako PPA (Power Purchase Agreement) i cPPA (Corporate Power Purchase Agreement). W niniejszym artykule przedstawimy szczegółowo, czym są te umowy, jak różnią się od siebie, kto może z nich skorzystać oraz jakie są ich zalety i wady.

umowa-ppa-poglądowe

Czym są umowy PPA?

Umowy PPA (Power Purchase Agreement) to długoterminowe kontrakty, na mocy których firma zobowiązuje się do zakupu energii elektrycznej od określonego dostawcy przez ustalony okres czasu. Te umowy są często wykorzystywane w kontekście projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE), takich jak farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne. Umowy PPA/cPPA cechuje duża stabilność – w ich ramach producenci zobowiązują się dostarczać określone ilości energii z ustalonych źródeł i w ustalonym czasie, a odbiorcy nabywać ją po ustalonej cenie.

Dzięki takiemu kontraktowi, odbiorcy mogą zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z wahaniem cen energii, a także zyskać wartość wizerunkową, jaka wiąże się z korzystaniem z zielonych źródeł. Producenci natomiast zwiększają bezpieczeństwo własnych przychodów, które stają się bardziej stabilne. Na umowach PPA i cPPA korzysta również środowisko – ograniczanie emisji i kwestie związane z ESG często są silną motywacją do zawierania umów zakupu energii.

Czym są umowy cPPA?

Korporacyjne umowy na zakup energii elektrycznej (cPPA) to specyficzny rodzaj PPA, zawierany bezpośrednio między firmą a producentem energii, z pominięciem tradycyjnych pośredników, takich jak operatorzy sieci energetycznych. Umowy cPPA pozwalają firmom na bezpośredni zakup energii ze źródeł odnawialnych, co zwiększa ich kontrolę nad kosztami energii i umożliwia realizację celów związanych z zrównoważonym rozwojem.

Różnice między PPA a cPPA

  • Struktura umowy. PPA zazwyczaj zawierane są przez operatorów sieci, podczas gdy cPPA są zawierane bezpośrednio między producentem energii a korporacją.
  • Elastyczność. cPPA są bardziej elastyczne pod względem dostosowania warunków umowy do specyficznych potrzeb korporacji.
  • Kontrola nad kosztami. cPPA pozwalają firmom na lepszą kontrolę nad kosztami energii poprzez eliminację pośredników.

Rodzaje umów PPA

Umowy PPA można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od specyficznych potrzeb firmy oraz sposobu realizacji dostaw energii. Każdy typ umowy ma swoje unikalne cechy, które mogą być korzystne w różnych kontekstach biznesowych.

  • On-site PPA

On-site PPA to umowy, w których energia jest produkowana bezpośrednio na miejscu, gdzie jest zużywana. W ramach tej umowy instalacja energetyczna, na przykład panele fotowoltaiczne czy małe turbiny wiatrowe, jest zlokalizowana na terenie firmy. Energia jest generowana i konsumowana na miejscu, co eliminuje potrzebę przesyłania jej przez sieć energetyczną. To rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla firm, które posiadają odpowiednią przestrzeń na instalacje oraz chcą zwiększyć swoją niezależność energetyczną. On-site PPA mogą prowadzić do znaczących oszczędności na kosztach przesyłu energii oraz redukcji strat przesyłowych.

  • Off-site PPA

Off-site PPA to umowy, w których energia jest produkowana w oddalonym miejscu i przesyłana do firmy poprzez sieć energetyczną. W tym przypadku producent energii odnawialnej buduje i obsługuje instalację (np. farmę wiatrową lub słoneczną), a firma kupująca energię jest jej odbiorcą. Off-site PPA są korzystne dla firm, które nie dysponują odpowiednią przestrzenią na własne instalacje energetyczne lub chcą skorzystać z większych, bardziej efektywnych projektów. Dzięki tym umowom, firmy mogą czerpać korzyści z odnawialnych źródeł energii bez konieczności inwestowania w infrastrukturę na własnym terenie.

Rodzaje umów cPPA

Podobnie jak w przypadku PPA, korporacyjne umowy na zakup energii elektrycznej (cPPA) można podzielić na kilka typów, które odpowiadają różnym potrzebom firm oraz sposobom realizacji dostaw energii.

  • Fizyczne cPPA

Fizyczne cPPA polegają na bezpośredniej dostawie energii od producenta do odbiorcy za pośrednictwem sieci energetycznej. W ramach takiej umowy producent energii odnawialnej sprzedaje fizycznie dostarczaną energię firmie, a operator sieci przesyła ją do miejsca odbioru. To rozwiązanie pozwala firmom na korzystanie z zielonej energii bez konieczności inwestowania w własną infrastrukturę produkcyjną, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad źródłem energii.

  • Wirtualne cPPA

Wirtualne cPPA, znane również jako syntetyczne PPA, to umowy finansowe, w których firma i producent energii odnawialnej ustalają cenę energii na określony okres, ale energia ta nie jest fizycznie dostarczana bezpośrednio do firmy. Zamiast tego, producent sprzedaje energię do sieci energetycznej, a firma otrzymuje korzyści finansowe związane z ustaloną ceną energii. Wirtualne cPPA są atrakcyjne dla firm, które chcą zabezpieczyć się przed wahaniami cen energii oraz wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii, nawet jeśli nie mogą bezpośrednio korzystać z fizycznie dostarczanej energii.

  • Hybrydowe umowy PPA

Hybrydowe PPA to umowy, które łączą elementy zarówno on-site, jak i off-site PPA. W ramach takich umów, firma może korzystać z energii produkowanej zarówno na miejscu, jak i z oddalonych instalacji, co pozwala na lepszą optymalizację dostaw energii oraz maksymalizację korzyści z odnawialnych źródeł energii. Hybrydowe PPA mogą być szczególnie korzystne dla dużych przedsiębiorstw, które mają zróżnicowane potrzeby energetyczne oraz chcą zwiększyć swoją niezależność energetyczną i elastyczność w zarządzaniu zasobami.

Kto może skorzystać z umów PPA i cPPA?

Umowy PPA i cPPA są skierowane do firm, które charakteryzują się dużym zużyciem energii. Przemysł ciężki, centra danych oraz duże zakłady produkcyjne mogą czerpać znaczne korzyści z tych umów ze względu na ich ogromne zapotrzebowanie na energię. Przedsiębiorstwa poszukujące stabilności kosztów energii również mogą być nimi zainteresowane, ponieważ długoterminowe kontrakty pomagają zabezpieczyć się przed wahaniami cen na rynku energetycznym. Firmy, które inwestują w zrównoważony rozwój i dążą do redukcji śladu węglowego, także mogą wykorzystać PPA i cPPA do realizacji swoich celów związanych z ochroną środowiska. Przedsiębiorstwa te, dzięki bezpośredniemu zakupowi energii ze źródeł odnawialnych, mogą skutecznie wspierać swoje strategie ESG (Environmental, Social, and Governance) oraz budować bardziej ekologiczny wizerunek.

Zalety umów PPA i cPPA

Umowy PPA i cPPA oferują wiele zalet, które czynią je atrakcyjnymi dla przedsiębiorstw. Przede wszystkim, zapewniają stabilność kosztów energii dzięki długoterminowym kontraktom, co znacznie ułatwia planowanie finansowe i pozwala na lepsze zarządzanie budżetem. Zakup energii ze źródeł odnawialnych pomaga firmom w redukcji emisji CO2, co jest kluczowe w realizacji celów związanych z ochroną środowiska. Dodatkowo, firmy mogą czerpać znaczne oszczędności finansowe dzięki eliminacji pośredników oraz korzystaniu z tańszych, odnawialnych źródeł energii, co przekłada się na niższe koszty operacyjne.

Korzystanie z tych umów może również poprawić wizerunek firmy w oczach klientów i inwestorów, dzięki zaangażowaniu w zrównoważone praktyki energetyczne. Umowy PPA odgrywają ważną rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej. Dzięki nim firmy mogą nie tylko zabezpieczyć swoje dostawy energii po stabilnych cenach, ale także aktywnie przyczyniać się do redukcji emisji CO2 i wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii. W kontekście globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, PPA i cPPA stanowią efektywne narzędzia, które mogą pomóc firmom w realizacji ich celów zrównoważonego rozwoju oraz budowaniu bardziej ekologicznej i odpowiedzialnej przyszłości.

Wady umów PPA i cPPA

Umowy PPA i cPPA wiążą się również z pewnymi wadami. Proces negocjacji i zawierania umów może być skomplikowany, wymagać wsparcia prawnego oraz dokładnej analizy regulacyjnej, co może stanowić wyzwanie dla firm nieposiadających odpowiedniego doświadczenia w tej dziedzinie. Ponadto, długoterminowe zobowiązania mogą być ryzykowne, zwłaszcza w przypadku nagłych zmian na rynku energetycznym, które mogą wpływać na opłacalność zawartej umowy. Firmy muszą być również przygotowane na ryzyko związane z niestabilnością produkcji energii w projektach odnawialnych źródeł energii, co może wpływać na ciągłość dostaw. Pomimo tych wyzwań, odpowiednie przygotowanie i wsparcie ekspertów mogą pomóc w zminimalizowaniu ryzyka i pełnym wykorzystaniu potencjału umów PPA i cPPA.

Umowy PPA i cPPA stanowią efektywne narzędzia dla firm, które chcą zmniejszyć swoje koszty energetyczne, zabezpieczyć się przed wahaniami cen energii oraz zredukować emisję gazów cieplarnianych. Pomimo pewnych wyzwań związanych z ich wdrożeniem, korzyści wynikające z tych umów są znaczące. Firmy, które zainwestują w tego rodzaju rozwiązania, mogą liczyć na długoterminowe oszczędności, poprawę efektywności energetycznej oraz lepszy wizerunek w oczach interesariuszy.

Źródła prawne i regulacyjne

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych