Audyt instalacji oświetlenia w hucie

W ramach przygotowania dokumentacji do udziału w V przetargu na uzyskanie białych certyfikatów poddano analizie układ oświetlenia zewnętrznego huty oraz instalację oświetlenia wewnętrznego jednego z budynków.

Celem przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej (AEE) było określenie efektu energetycznego        i ekologicznego, jaki przyniesie inwestycja polegająca na wymianie opraw oświetleniowych i uzyskaniu z tego tytułu świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów (BC). Inwestycja polega na
wymianie opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.

Działanie to, zgodnie z punktem 3.2.b obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jest uprawnione do uzyskania świadectw efektywności energetycznej w kategorii zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych.

Świadectwa efektywności energetycznej, nazywane inaczej białymi certyfikatami, można otrzymać na planowane inwestycje energooszczędne. Świadectwo efektywności energetycznej można otrzymać za działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii jest nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub też za grupę działań tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe. Podstawą do określenia efektywności energetycznej realizowanej inwestycji jest wykonanie audytu efektywności energetycznej (AEE).

Działalność audytowanej spółki skupia się wokół produkcji hutniczej związanej z przerobem surowców pierwotnych.

Planowana inwestycja jest poddawana ocenie pod kątem efektywności energetycznej, czyli w jakim stopniu to działanie wpłynie na zmniejszenie ilości energii elektrycznej wykorzystywanej do celów oświetleniowych.Dodatkowo wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED znacznie wydłuży żywotność źródeł światła.

Analiza efektywności energetycznej inwestycji została wykonana na podstawie danych pomiarowych, opisu modernizacji/inwestycji, zakładanych danych projektowych i innych informacji uzyskanych od osób zaangażowanych w projekt, takich jak: inwentaryzacja typów opraw, rzeczywisty czas świecenia opraw, moc opraw oraz ich ilość.

Modernizacja obejmowała oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne.

Oświetlenie zewnętrzne:

Obecna moc zainstalowana w oprawach to ok 251,63 kW, co przy aktualnych czasach świecenia generuje roczne zużycie energii elektrycznej na poziomie ok. 1 123 MWh.

W związku ze znacznym zużyciem istniejących opraw do zaprojektowania nowego oświetlenia założono strumień świetlny starych opraw przy skuteczności oprawy wynoszącej 40%. W takim wypadku, strumień odniesienia dla nowego rozwiązania wyniesie około 9000 lm. W opracowaniu założono pozostawienie istniejącej instalacji kablowej oraz wykorzystanie istniejących słupów oświetleniowych.

Zaproponowano oprawy LED firmy Luxon Cordoba - 110 W, w liczbie 997 szt. i oszacowano zużycie energii po modernizacji na 450,1 MWh. Wdrożenie modernizacji zredukuje więc zużycie energi w tym obszarze o ok. 60%, co jest typowym efektem uzyskiwanym przy wymianie oświetlenia na oświetlenie typu LED.

Oświetlenie wewnętrzne:

Przyjmując obecną moc zainstalowana w oprawach i aktualne czasy świecenia, oświetlenie wewnętrzne generuje roczne zużycie energii elektrycznej na poziomie ok. 3 000,1 MWh.

W związku ze znacznym zużyciem istniejących opraw do zaprojektowania nowego oświetlenia założono strumień świetlny starych opraw przy skuteczności oprawy wynoszącej 50%. W takim wypadku, strumień odniesienia dla nowego rozwiązania wyniesie około 10000 lm. W opracowaniu założono pozostawienie istniejącej instalacji kablowej oraz wykorzystanie istniejących słupów oświetleniowych.

Zaproponowano oprawy LED HB2 - 120 W, w liczbie 1 247 szt. i oszacowano zużycie energii po modernizacji na 1 310,3 MWh. Wdrożenie modernizacji zredukuje więc zużycie energi w tym obszarze o ok. 56%, co jest typowym efektem uzyskiwanym przy wymianie oświetlenia na oświetlenie typu LED.

Oprócz istotnego obniżenia mocy pobieranej przez instalację oświetlenia, należy pamiętać o większej żywotności opraw typu LED, co przypadku instalacji oświetlenia zakładu przyczyni się do dodatkowych korzyści związanych z mniejszą częstotliwością wymian oświetlenia.

Wprowadzenie działania proefektywnościowego, polegającego na modernizacji instalacji oświetleniowej w hucie przyniosło oszczędność energii pierwotnej w wysokości 609,717 ton oleju ekwiwalentnego (toe). Wartość ta umożliwia staranie się o uzyskanie świadectw efektywności energetycznej w przetargu organizowanym przez Prezesa URE.