Termomodernizacja komór składowych

W ramach prowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, u klienta z branży spożywczej zaproponowano wdrożenie kompleksowej termomodernizacji komór chłodniczych. Należało określić efekt energetyczny i technologiczny takiej modernizacji i zaproponować konkretne rozwiązania.

Do obliczeń wykorzystano dane klimatyczne zgodnie z normą PN – EN 12831, dla lokalizacji zakładów klienta. Dane ogólne budynku przedstawiono dla strefy klimatycznej II, projektową temperaturę wewnętrzną dobrano zgodnie z normą, w zależności od typu pomieszczenia.

Analizowany obiekt składał się z 7 komór chłodniczych. Ściany działowe komór zbudowane były z płyt poliuretanowych o grubości 17 cm i 15 cm. Ściany zewnętrzne i stropy składają się z płyt poliuretanowych            o grubości 17 cm, obudowanych blachą. W każdej z komór znajdują się dwie pary drzwi. Nad komorami znajduje się nieużytkowe poddasze przykryte blachą trapezową. Posadzka komór znajduje się na ścianach fundamentowych żelbetowych o wysokości 1 m i grubości 24 cm, zaizolowanych paraizolacją i dwiema warstwami płyt poliuretanowych o grubości 8 cm. Ściany i stropy nie spełniają wymagań izolacyjności cieplnej. Stropy budynku są w złym stanie technicznym. Przegroda posiada wiele nieszczelności, przez co następuje infiltracja powietrza zewnętrznego i zwiększa się wymiana ciepła.

Dzięki przeprowadzonym pomiarom i obliczeniom zgodnym z wymaganiami normowymi możliwe było określenie strat ciepła przez poszczególne przegrody, a co za tym idzie podjęcie decyzji dotyczących optymalnej termomodernizacji komór.

Przeprowadzenie termomodernizacji komór chłodniczych przyniosło wymierne korzyści. W celu zmniejszenia zapotrzebowania na chłód audytor zaproponował wykonanie izolacji stropu i podłogi, które łącznie generują 84% strat. Wykonano izolację stropu pianką poliuretanową o grubości 10 cm oraz izolację podłogi pianką poliuretanową o grubości 5 cm. Dodatkowo zaizolowano ściany pianką PUR o grubości 8 cm.

Zadaniem izolacji jest zwiększenie całkowitego oporu termicznego budynku. Zaproponowane materiały charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, dzięki czemu w znacznym stopniu redukują straty przegród przez przenikanie. Zwiększenie oporu cieplnego wprost przekłada się na redukcję ilości paliwa zużywanego do chłodzenia komór, co niesie za sobą korzyści ekologiczne i ekonomiczne.

W efekie modernizacji zaoszczędzono 1,87 GWh energii, a koszty uniknięte osiągnęły poziom 535,3 tys. zł, przy nakładach inwestycyjnych rzędu 3,3 mln zł.