Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2019/2020

Wyniki pierwszego kwartału bieżącego roku są zgodne z założeniami strategii rozwoju na rynku inwestycyjnym.

w tys. zł

01.07.2019 - 30.09.2019

01.07.2018 - 30.09.2018

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

6 426,84

2 549,22

+152%

EBIT

1 066,38

239,74

+345%

Marża EBIT

16,6%

9,4%

 

EBITDA

1 110,43

279,55

+297%

Marża EBITDA

17,3%

11%

 

Zysk netto

834,93

163,81

+410%

Wyniki pierwszego kwartału bieżącego roku są zgodne z założeniami strategii rozwoju na rynku inwestycyjnym. Z kwartału na kwartał rosną przychody i zyski przy utrzymującej się dwucyfrowej marży. Wraz z kolejnymi zawieranymi umowami pojawiają nowe możliwości rozwoju portfela projektów na rynku w kraju i zagranicą, co jest dobrym prognostykiem dla wyników w kolejnym roku, podsumowuje Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy SA.

Skokowy wzrost przychodów

EBITDA Spółki w I kw. 2019/2020 r. wyniosła 1 110,43 tys. zł, w porównaniu do 279,55 tys. w I kw. 2018/2019 r. Marża EBITDA wyniosła 17,3% wobec 11% w analogicznym okresie ubiegłego roku. W I kw. 2019/2020 r. Spółka odnotowała 1 066,38 tys. zł zysku operacyjnego, wobec 239,74 tys. zł w analogicznym okresie 2018/2019 r., tj. 345% wzrostu rdr. Marża EBIT wyniosła 16,6% wobec 9,4% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Koszty operacyjne w I kw. br. wyniosły 5 378,08 tys. zł, tj. 131% wzrostu rdr. Jest to głównie pochodna wzrostu kosztów usług obcych (koszty podwykonawców w projektach inwestycyjnych) oraz kosztów dotyczących rozliczeń związanych ze sprzedażą Białych Certyfikatów.

Zysk netto na koniec I kw. 2019/2020 r. wyniósł 834,93 tys. zł, tj. 410% wzrostu rdr. Wyniki Spółki są zgodne z założeniami związanymi ze zmianą modelu działalności z doradczej na inwestycyjną. Na koniec okresu Spółka dysponowała gotówką w kwocie 7 176,01 tys. zł, tj. 255% wzrostu rdr.

Perspektywy dalszego rozwoju w 2019/2020 r.

W maju br. DBE zawarła aneks rozszerzający zakres realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w firmie Simoldes Plasticos Polska sp. z o.o. na szacunkową kwotę ok. 2 mln zł. W czerwcu br. podpisała umowę z Zakładami Górniczo-Hutniczymi "Bolesław" SA z siedzibą w Bukownie, której przedmiotem jest kompleksowa realizacja projektu dotyczącego instalacji odzysku ciepła odpadowego oraz instalacji do przekazania i zagospodarowania ciepła. Wartość umowy to ponad 3,36 mln zł, a przewidywany termin zakończenia realizacji projektu przypada na 21 stycznia 2020 r. Na koniec I kw. 2019/2020 r. Spółka miała w ofertowaniu projekty o łącznej wartości ok. 40 mln zł do realizacji na lata 2020-2021r.

W ostatnich latach Spółka złożyła łącznie wnioski na Białe Certyfikaty o wartości ponad 450 mln zł, z czego już ok. 200 mln zł zostało przyznane klientom (tj. 37% całego rynku za lata 2017/2018). Przedłużenie ważności Białych Certyfikatów (kontraktów PMEF) ma istotny pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki w kolejnych okresach obrachunkowych. Mając na względzie fakt, że dla części klientów usługi związane z pozyskaniem Białych Certyfikatów rozliczane są w oparciu o tzw. success fee, część przychodów Spółki została odroczona do czasu przydziału lub sprzedaży (w zależności od warunków umownych) Białych Certyfikatów. W portfelu Spółki znajduje się ponad 100 umów BC.

W październiku br. Spółka podpisała ramowe porozumienie o współpracy z EFESO Consulting, wiodącą globalną firmą doradztwa operacyjnego. Umowa została zawarta na dwa lata i obejmuje doradztwo i realizację projektów z obszaru efektywności energetycznej dla międzynarodowych klientów EFESO. Współpraca z EFESO to element strategii rozwoju na rynku efektywności energetycznej w Polsce i zagranicą. Zarząd ma nadzieję na realizacje pierwszych projektów w I pół. 2020 r.

Spółka zależna – Willbee Energy GmbH z siedzibą w Magdeburgu – nawiązała pierwsze kontakty biznesowe. W omawianym kwartale Willbee Energy, przy wsparciu DB Energy, przeprowadziła pierwsze audyty (Walk-through) u niemieckich kontrahentów, celem przygotowania oferty na usługi poprawy efektywności energetycznej. Spółka rozpoczęła kontraktowanie pierwszych kilku projektów.

W II pół. 2020 r. spółka planuje zakończenie projektu B+R DiagSys i jego komercjalizację wykorzystując partnerską sieć sprzedaży w ponad 60 krajach na świecie. Na koniec września 2019 r. Zarząd szacuje zaawansowanie projektu na ok. 70%. Projekt B+R, realizowany w ramach INDUSTRY 4.0, obejmuje opracowanie systemu, który umożliwi tańsze i szybsze, zdalne i bezobsługowe wykrywanie zmian uszkodzeniowych w pracy napędów elektrycznych (w tym zużycia elementów eksploatacyjnych, awarii mechanicznych i elektrycznych, nieprawidłowości procesowych oraz przeciążeń), co może przyczyniać się do ograniczenia zużycia energii maszyn procesowych aż o 7,5%. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru BIG DATA, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką.