Realizacja strategii rozwoju spółki

WZA DB Energy przyjęło uchwałę ws. emisji akcji i przejścia na Rynek Główny GPW w Warszawie. Spółka chce podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję do 415.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, to jest rozproszenie 12%. Ostateczna decyzja należy do Zarządu spółki.

realizacja_strategii

22 grudnia br. WZA DB Energy przyjęło uchwałę ws. nowej emisji akcji i przeniesienia na rynek główny GPW w Warszawie. 

22 grudnia br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DB Energy podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Spółka planuje podwyższenie kapitału zakładowego z poziomu 306.146 zł do kwoty nie wyższej niż 347.646 zł poprzez emisję do 415.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emisja akcji serii D nastąpi w formie subskrypcji otwartej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej. 

Równolegle WZA upoważniło Zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności mających na celu przeniesienie notowań wszystkich akcji spółki dotychczas notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

W 2019 r. emisja prywatna i debiut na New Connect

W lipcu 2019 roku DB Energy zadebiutowało na rynku NewConnect. Debiut poprzedziła oferta prywatna, w ramach której spółka wyemitowała 301 460 akcji po cenie emisyjnej 10,80 zł za akcję. W wyniku emisji prywatnej spółka pozyskała 3,26 mln zł, które zostały przeznaczone na rozwój usług w modelu ESCO, utworzenie i rozwój spółki w Niemczech oraz prace związane z komercjalizacją projektu DiagSys. 

W pierwszym dniu notowania na rynku NewConnect akcje DB Energy kosztowały 17 zł na koniec dnia, tj. wzrost o 57,43%. Aktualny kurs kształtuje się na poziomie ponad 34 zł, co przekłada się na kapitalizację 104,1 mln zł (na dzień 22 grudnia 2020 r.). Dla porównania, w dniu debiutu kapitalizacja wyniosła 52,04 mln zł.