Emisje akcji

Oznaczenie serii Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Seria A 1 254 000 40,96% 2 508 000 58,12%
Seria B 1 506 000 49,19% 1 506 000 34,90%
Seria C 301 460 9,85% 301 460 6,99%
Suma 3 061 460 100,00% 4 315 460 100,00%

21 czerwca br. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 1 807 60 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym 1 506 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 301 460 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Łączna wartość nominalna akcji wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wynosi 180 746 zł. Wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje stanowią 59,04% udziału w kapitale zakładowym i 41,88% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcje serii A i B

Akcje serii A i B powstały na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników DB Energy sp. z o.o. z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Akcje serii C

Podstawę prawną emisji akcji serii C stanowi Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DB Energy SA z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na poziomie 10,8 zł (słownie: dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy) przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (§2 ust. 6 Uchwały nr 13 z dnia 9 stycznia 2019 r.).

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

9 stycznia 2019 r. została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała nr 14 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy. Na mocy tej uchwały, postanowiono o emisji łącznie nie więcej niż 272 000 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące) Warrantów serii A.

Jednocześnie na podstawie niniejszej uchwały dokonano warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 27 200,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych) w drodze emisji nie więcej niż 272 000 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Każdy 1 Warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniać do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii D. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D upływa 90 dni od dnia zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego DB Energy SA za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2020 r.

Podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji serii D są inwestorzy, którzy wzięli udział w emisji akcji serii C. Emisja akcji serii D będzie miała miejsce w przypadku gdy wskaźnik EBTIDA na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego kończącego się 30 czerwca 2020 r. wynosić będzie mniej niż 4 500 000 zł.