Emisje akcji

Oznaczenie serii Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Seria A 1 254 000 36,07% 2 508 000 53,02%
Seria B 1 506 000 43,32% 1 506 000 31,84%
Seria C 301 460 8,67% 301 460 6,37%
Seria D 415 000 11,94% 415 000 8,77%
Suma 3 476 460 100,00% 4 730 460 100,00%

21 czerwca 2019 r. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 1 807 460 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym 1 506 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 301 460 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Łączna wartość nominalna akcji wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wynosi 180 746 zł. Wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje stanowią 59,04% udziału w kapitale zakładowym i 41,88% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcje serii A i B

Akcje serii A i B powstały na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników DB Energy sp. z o.o. z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Akcje serii C

Podstawę prawną emisji akcji serii C stanowi Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DB Energy SA z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na poziomie 10,8 zł (słownie: dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy) przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (§2 ust. 6 Uchwały nr 13 z dnia 9 stycznia 2019 r.).

Akcje serii D

Podstawę prawną emisji akcji serii D stanowi Uchwała nr 22/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DB Energy SA z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na poziomie 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych).