Zarząd

Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja  
Krzysztof Piontek Prezes Zarządu 11 grudnia 2020 r. 10 grudnia 2023 r. *
Dominik Brach Wiceprezes Zarządu 11 grudnia 2020 r. 10 grudnia 2023 r. *
Piotr Danielski Wiceprezes Zarządu 11 grudnia 2020 r. 10 grudnia 2023 r. *

* „Stosownie do art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych mandat członków zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.”

Dr hab. inż. Krzysztof Piontek – Prezes Zarządu

Założyciel, współwłaściciel oraz prezes zarządu DB Energy SA, doktor hab. nauk ekonomicznych, od 2001 r. w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na UE we Wrocławiu, absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej, Członek rady nadzorczej DATAWALK SA, Członek Zachodniej Izby Gospodarczej, współpracuje z Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu i Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Specjalizuje się w zastosowaniu metod ilościowych w analizie danych empirycznych - w analizie szeregów czasowych, wielowymiarowej analizie porównawczej obiektów, w narzędziach statystyki matematycznej. Szczególny obszar zainteresowań to ryzyko modelu oraz badania nad mocami testów statystycznych służących rozróżnianiu obiektów na klasy (np. poprawnych modeli, czy silników uszkodzonych i sprawnych). W tym zakresie wykorzystuje m. in. analizę widmową oraz tzw. analizę funkcji strat w poprawności oceny modeli (obiektów). Członek Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Recenzent w Przeglądzie Statystycznym. Redaktor statystyczny Argumenta Oeconomica. Nagrodzony i wyróżniony na szeregu konferencji za poziom prezentowanych badań empirycznych. Prowadzi warsztaty z wykorzystania środowiska MATLAB. Od 2006 r. wykłada blok „Metody Ilościowe” na studiach podyplomowym na UE we Wrocławiu. Wiedza i umiejętności, którymi cechuje się dr hab. Krzysztof Piontek ma charakter uniwersalny, jest wiedzą z obszaru nauk podstawowych i nie jest zawężona jedynie do aspektów danych finansowych. Jego szerokie wykształcenie stanowi łącznik pomiędzy zagadnieniami o charakterze technicznym, statystycznym i finansowym.

Doświadczenie zawodowe (spółki, w których co najmniej w ostatnich 3 latach pełniona była funkcja zarządcza, nadzorcza lub istotny pakiet udziałowy/akcji):

 • 2010 – obecnie / DB Energy SA - akcjonariusz, Prezes Zarządu
 • 2013 – obecnie / APPS sp. z o.o. - Prezes Zarządu
 • 2013 - 2018 / DataWalk SA - Członek Rady Nadzorczej
 • 2010 – obecnie / Home&More sp. z o.o. - współwłaściciel, Prezes Zarządu
 • 2020 – obecnie / jednoosobowa działalność gospodarcza Krzysztof Piontek Doradztwo Gospodarcze

Dr inż. Piotr Danielski – Wiceprezes Zarządu

Doktor nauk technicznych. Absolwent studiów doktoranckich w Zakładzie Elektroenergetyki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Tytuł pracy doktorskiej „Audyt efektywności energetycznej w ramach polskiego rynku energii”. Zajmuje się naukowo i w praktyce branżą energetyki przemysłowej oraz energochłonnością przemysłowych odbiorców energii. W trakcie studiów magisterskich podjął pracę w AREVA T&D Stafford, realizując grant w zakresie wdrożenia w produktach AREVA dyrektywy RoCHS (eliminacji lutów zawierających ołów) i zasad Eco-design (budujących kartę wpływu na środowisko i LCA tj. oceny cyklu życia dla każdego z produktów). Pełni funkcję przewodniczącego zespołu ds. efektywności energetycznej Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (z ramienia Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii). Był członkiem External Advisory Board projektu Green Nets. Projekt ten miał za zadanie wykazanie możliwości redukcji zapotrzebowania energii w sieciach telefonii komórkowej, dzięki inteligentnemu zarządzaniu infrastrukturą. Był jednym z wykonawców polskiej części projektu ENBUS. Projekt ten miał za zadanie stworzenie platformy porównawczej dla innowacyjnych produktów rynku budowlanego, mających wpływ na redukcję zużycia energii przez odbiorców komunalnych. Prowadził zajęcia z zakresu efektywności energetycznej w ramach programu EUREM – Europejski Menedżer Energii. Był wykładowcą studiów podyplomowych „Efektywność inwestycji w OZE” na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest autorem oraz współautorem wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego i efektywności energetycznej. W ramach swojej pracy zawodowej (DB Energy) prowadził projekty z zakresu efektywności energetycznej dla ponad 250 polskich dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Obecnie kontynuuje tą działalność, prowadząc również prace B+R z dziedziny diagnostyki maszyn oraz pomiarów elektroenergetycznych.

Doświadczenie zawodowe (spółki, w których co najmniej w ostatnich 3 latach pełniona była funkcja zarządcza, nadzorcza lub istotny pakiet udziałowy/akcji):

 • 2010 – obecnie / DB Energy - akcjonariusz, Wiceprezez Zarządu
 • 2013 – obecnie / APPS Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu
 • 2019 – obecnie / Willbee Energy GmbH - Członek Zarządu
 • 2020 – obecnie / jednoosobowa działalność gospodarcza Fande Piotr Danielski

Dr Dominik Brach – Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes zarządu ds. finansowych, współwłaściciel – absolwent i wieloletni pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktor nauk ekonomicznych, specjalista zarzadzania finansami i zarzadzania ryzykiem, gospodarki nieruchomościami (praca doktorska: „Ubezpieczeniowe instrumenty pochodne”). Prowadził badania z zakresu nauki o finansach jako pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W DB Energy uczestniczył w pracach B+R, w zakresie dotyczącym analizy finansowania inwestycji energooszczędnych w przemyśle oraz z zakresu zarządzania nieruchomościami przemysłowymi. W DB Energy SA od początku zajmuje się zarządzaniem przedsiębiorstwem i realizowanymi projektami badawczymi. Pan Dominik Brach jest także Członkiem Rady Wykonawczej Związku Pracodawców Polska Miedź. Reprezentował Związek Pracodawców Polska Miedź w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Doświadczenie zawodowe (spółki, w których co najmniej w ostatnich 3 latach pełniona była funkcja zarządcza, nadzorcza lub istotny pakiet udziałowy/akcji):

 • 2010 – obecnie / DB Energy SA - akcjonariusz, Wiceprezez Zarządu
 • 2013 – obecnie / APPS Sp. z o.o. - Wiceprezez Zarządu
 • 2019 – obecnie / Willbee Energy GmbH - Członek Zarządu
 • 2005 – obecnie / jednoosobowa działalność gospodarcza PROFIN Dominik Brach