Polityka dywidendy i zdarzenia korporacyjne

Zarząd Emitenta będzie rekomendował akcjonariuszom niewypłacenie dywidendy w ciągu najbliższych 3 lat obrotowych. Zyski będą reinwestowane w celu zoptymalizowania rozwoju spółki.

Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe. W przyszłości intencją Zarządu będzie, w zależności od bieżącej sytuacji finansowej i zapotrzebowania na gotówkę, rekomendowanie wypłaty części wypracowanego przez spółkę zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Decyzja każdorazowo podejmowana będzie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki.