Strategia rozwoju

Celem strategicznym spółki jest rozwój w obszarze audytów efektywności energetycznej w Polsce poprzez dywersyfikację portfela usług i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej (ESCO, EPC) i usługi diagnostyki napędów (system DiagSys) oraz rozwój eksportu wraz ze stabilnym wzrostem jego udziału w strukturze przychodów spółki.

Cele szczegółowe

  • Utrzymanie poziomu jakości świadczonych usług, wzrost udziału w rynku audytów AEP, współpraca z audytorami AEP oraz innymi partnerami świadczącymi usługi na rynku energii w zakresie audytów AEE

Spółka podejmuje działania zmierzające do rozszerzania współpracy z audytorami AEP (obecnie spółka współpracuje w tym zakresie z Urzędem Dozoru Technicznego i innymi mniejszymi firmami świadczącymi usługi audytu AEP) – celem jest pozyskiwanie projektów do audytów AEE i usług ESCO/EPC. Ponadto spółka planuje rozwijać strategiczną współpracę z Tauron Sprzedaż w zakresie usług rynku efektywności energetycznej. Rosnący rynek audytów przedsiębiorstw będzie wpływał na wzrost zainteresowania usługami audytu AEE i ESCO/EPC, czyli usług, na rynku których konkurencja jest mniejsza, a bariery wejścia nowych podmiotów są większe.

  • Rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z partnerami finansowymi oraz aktywnym budowaniem docelowego modelu usług ESCO/EPC na krajowym rynku poprzez aktywne uczestnictwo w inicjatywach branżowych

Przyjmując, że polski przemysł cechuje się ok. 15% gorszą efektywnością wykorzystania energii niż średnia europejska potencjał rozwoju rynku jest olbrzymi. Tempo zmniejszenia energochłonności przemysłu przetwórczego w Polsce jest stosunkowo wysokie (5,1% rocznie), co pozwala wnioskować, że rynek ESCO będzie rynkiem szybko rosnącym. DB Energy posiada wiedzę o możliwych do zrealizowania w przemyśle inwestycjach i ich efektach, wynikającą z przeprowadzonych audytów. Firma wyszukuje projekty inwestycyjne o wartości od 2 mln do 20 mln zł, charakteryzujące się średnią wewnętrzną stopą zwrotu na poziomie nie mniejszym niż 30%. Spółka oferuje współpracę w oparciu o usługi finansowania przedsięwzięć efektywności energetycznej w modelu ESCO lub EPC (finansowanie i realizacja inwestycji energooszczędnych u klientów).

  • Aktywny rozwój eksportu

Do tej pory DB Energy wykonywała usługi dla spółek z Niemiec, Litwy, czy Ukrainy. Zebrane doświadczenia pokazują, że zwiększanie eksportu jest atrakcyjnym kierunkiem rozwoju, pozwalającym często uzyskać wyższą marżę na projekcie niż dla analogicznych projektów realizowanych w Polsce. Spółka zamierza wykorzystać zbudowaną szeroką bazę klientów, firm o kapitale zagranicznym do rozszerzenia działalności poza granice Polski. Celem strategicznym spółki jest stabilny wzrost przychodów z eksportu w strukturze sprzedaży ogółem.

  • Zakończenie projektu B+R pt. DiagSys

Celem projektu B+R jest opracowanie systemu, który umożliwi zdalną diagnostykę urządzeń napędowych w procesach przemysłowych. System umożliwi tańsze i szybsze, zdalne i bezobsługowe wykrywanie zmian uszkodzeniowych w pracy napędu elektrycznego (w tym zużycia elementów eksploatacyjnych, awarii mechanicznych i elektrycznych, nieprawidłowości procesowych oraz przeciążeń). Zakończenie projektu B+R z sukcesem umożliwi rozszerzenie oferty produktowej o innowacyjne, skalowalne rozwiązanie o zasięgu globalnym. Planowany terminy zakończenia projektu i jego komercjalizacji to 1 kwartał 2020 r.