Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Krzysztof Piontek 798 205 26,07% 1 216 205 28,18%
Dominik Brach 795 890 26,00% 1 213 890 28,13%
Piotr Danielski 795 890 26,00% 1 213 890 28,13%
Pozostali 671 475 21,93% 671 475 15,56%
Suma 3 061 460 100,00% 4 315 460 100,00%

Struktura akcjonariatu / udział w kapitale

Struktura akcjonariatu / udział w głosach na WZ