ZWZ 2019 01

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było: zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz podział zysku za rok obrotowy 2017/2018, a także podjęcie uchwał ws. emisji akcji serii C, uchwalenie programu bonusowego oraz uchwały umożliwiające ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B, C i D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.