AudytyAudyty

Audyt źródeł energii

Źródła energii są podstawą funkcjonowania każdego przemysłu, każdej instalacji i każdego obiektu. W ramach analizy źródeł energii podstawowym pytaniem jakie należy zadać, jest pytanie o koszt jednostki energii, produkowanej w danym źródle oraz o parametry środowiskowe, które towarzyszą każdemu procesowi produkcji energii. W ramach analizy źródeł energii badana jest przede wszystkim sprawności produkcji energii, dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie potencjalnych oszczędności w przypadku podniesienia efektywności wykorzystania paliw przez źródła.

Audyt ma na celu zidentyfikowanie możliwości wdrożenia działań, prowadzących do ograniczenia zużycia energii pierwotnej zawartej w paliwie (energia elektryczna, węgiel, gaz, biomasa i paliwa kawałkowe) poprzez podniesienie sprawności pozyskania ciepła, chłodu, energii elektrycznej jak i redukcję strat oraz kosztów paliw.

Głównym zadaniem w ramach reliazji prac audytowych jest wykonanie bilansu wszystkich rodzajów energii i wyznaczenie najlepszego sposobu produkcji energii, uwzględniając zapotrzebowanie poszczególnych obszarów elektroenergetyki.

Na podstawie pomiarów przeprowadzona zostanie analiza opłacalności proponowanych inwestycji oraz oceniony zostanie potencjał możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Zakres badań i analiz:

  • analiza umów i kosztów wytwarzania i pozyskania wszystkich rodzajów energii,
  • analiza efektywności wytwarzania ciepła i pary technologicznej, w tym wyznaczenie strat energii w procesie redukcji ciśnienia pary,
  • analiza możliwości wykorzystania energii odzyskanej z procesu produkcyjnego, układów sprężonego powietrza i wentylacji,
  • analiza efektywności wytwarzania chłodu (woda lodowa, woda chłodnicza),
  • analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii i układu kogeneracyjnego (współwytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu).

Pomiary dla tego zakresu:

  • pomiary sprawności kotłów,
  • pomiary umożliwiające zaproponowanie odzysków ciepła odpadowego (temperatura, przepływ, moc),
  • pomiary parametrów wody lodowej i chłodniczej (temperatura, przepływ, moc),
  • pomiary efektywności źródeł chłodu (wieże chłodnicze, chillery),
  • pomiary jakości energii elektrycznej w przyłączu.

Audyt zostanie podsumowany efektami ekonomicznymi wdrożenia zmian, prezentując przybliżony koszt realizacji zalecanych modernizacji oraz oszczędności wynikające z eksploatacji zmodernizowanego układu.

Rodzaje modernizacji jakie zostały wdrożone do dziś przez DB Energy:

Rodzaje modernizacji Redukcja zużycia energii [MWh] Białe Certyfikaty [toe] Oszczędności [zł/rok] Koszty wdrożenia [zł] Okres zwrotu [lata]
freecooling – zabudowa lub modernizacja 1 847,893 182,321 503 220,54 2 157 400,00 4,3
modernizacja instalacji CO 1 930,089 162,478 377 749,32 3 513 225,85 9,3
modernizacja instalacji CWU 11 253,926 548,256 113 283,46 134 900,00 1,2
modernizacja sprężarkowni i instalacji sprężonego powietrza 171 541,245 47 121,557 7 367 386,70 10 931 916,38 1,5
modernizacja źródeł ciepła – modernizacja kotłów 244 155,212 12 651,636 11 379 597,80 46 004 227,36 4,0
obniżenie mocy zamówionej 9 564,207 4 090,676 5 018 219,56 1 476 927,80 0,3
odzysk ciepła 443 844,755 29 325,797 54 332 851,31 216 344 721,27 4,0
regulacja przepływu chłodziwa na potrzeby procesu technologicznego 3 239,499 245,524 878 616,57 2 303 664,80 2,6
sterowanie napędami w obszarze źródeł wytwarzania energii 347,355 99 813,95 51 972,00 0,5
zastosowanie sprężarek absorpcyjnych do produkcji chłodu 781,824 321,000 1 644 094,95 3 907 925,00 2,4
zastosowanie sterowania pracą urządzeń chłodniczych 525,965 152 046,47 491 408,89 3,2
zastosowanie turbiny przeciwprężnej do produkcji energii elektrycznej 334 436,757 169 436,876 53 872 654,90 276 340 300,00 5,1
zastosowanie układu kogeneracyjnego 48 525,719 23 184 583,25 82 410 449,00 3,6
zmiana parametrów pracy instalacji sprężonego powietrza 8 952,519 20,931 850 139,66 1 238 778,00 1,5
zmiana parametrów wody lodowej w układzie chłodzenia 1 798,493 148,000 496 867,01 344 000,00 0,7
zmiana taryfy dla zasilania w energię elektryczną 3 082 618,87 7 356 805,00 2,4
modernizacja układu chłodzenia 56 857,190 16 288,795 19 907 076,35 73 377 605,00 3,7
inne 1 712,166 176,000 767 517,40 786 410,65 1,0
SUMA 1 341 314,814 280 719,847 184 028 338,07 729 172 637,00 4,0

Łącznie, w wyniku realizacji zaleceń audytowych w obszarze źródeł energii, klienci DBE zredukowali zuzycie energii o ok. 1 341 GWh, osiągając średnie roczne oszczędności na poziomie ponad 184 mln zł. Łączny okres zwrotu obejmujący wszystkie inwestycje niewiele przekroczył okres 4 lat.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 2,4 bln zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 3,9 TWh i oszczędzać rocznie ponad 708 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje